فیلتر فیزیکی

توضیحات

  با توجه به وجود ضايعات بيش از حد همراه محصول و هدر رفتن بی رويه آب مصرفی ، بر آن شديم تا كاملترين سيستم تصفيه پساب شستشو را طراحی و به واحدهای توليدی معرفی كنيم.

با به كار گيری اين سيستم ، به راحتی ضايعاتی همچون پوست ، بذر ، شاخه و برگ های موجود در پساب سيستم دريافت ، جدا شده و آب تصفيه شده مجددا به منبع تصفيه خط دريافت ، بازگردانده می شود.

 

ماشین های مرتبط

سوالات و درخواست استعلام