بشکه خالی کن

توضیحات

دستگاه بشکه خالی کن با زمان 6 دقیقه تخلیه برای هر بشکه

ماشین های مرتبط

سوالات و درخواست استعلام