شرکت تکامل - سنگال - آفریقای جنوبی

توضیحات

 پروژه شرکت تکامل واقع در کشور سنگال - آفریقای جنوبی

سوالات و درخواست استعلام